Bevezetés

Jelen ágazati ajánlás célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.
17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes
útmutatóul szolgáljon hazánk valamennyi szakképző intézménye számára a 2020/2021-es
tanév megkezdéséhez, illetve lebonyolításához.
Az ajánlás elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-,
személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az
intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány
továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe.
Minden szakképző intézménynek és szakképzési centrumnak rendelkeznie kell a járványügyi
készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel, amelyek folyamatos aktualizálása –
szükség esetén az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve –
kiemelt jelentőségű. Az intézményi intézkedési terveket a fenntartó az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ágazati irányító) rendelkezésére szükséges
bocsájtani. Az ágazati irányító a szakképző intézmény intézkedési tervét megvizsgálja, és
amennyiben szükséges, további intézkedéseket kezdeményez a fenntartónál.
Jelen ágazati ajánlást a Kormány által kihirdetett egészségügyi válsághelyzet során szükséges
alkalmazni annak a szakképző intézmény rendelkezésére bocsájtását követően azonnal. Az
ágazati ajánlás érvényes a szakképző intézmény, illetve a szakképzési centrum összes
működési és képzési helyére.

1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi
szempontból biztonságos környezet kialakítása
1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
1.2. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges,
koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés
jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.3. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről
szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos
kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének
kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk)
használatára vonatkozó szabályok betartását.
1.4. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül
fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait
figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól
látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani
(könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
1.5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése
kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban
történő kialakítása kötelező.
1.6. Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára,
megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású
felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású
fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett
használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel
kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos
rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása,
ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.
1.7. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni
(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek,
italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges
virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény
feladata.
1.8. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok,
javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan
légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és
kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil
légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás
történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani,
hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és
porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel.
A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges
cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.
1.9. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról:
a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban
tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.
1.10. Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak
fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési
protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához
igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett
az intézmény vezetője, valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a
kancellár az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat
hozhat.
1.11. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet
azonosítanak a szakképző intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak
megfelelő azonnali tájékoztatás szükséges.

2. A tanórák látogatása, a beiratkozás
2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.
Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5
méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a
maszk viselése ajánlott.
2.2. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói
létszám csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online
módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezhető meg.
2.3. A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítani
szükséges.
2.4. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás
során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli
lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt. A beadandó dokumentumok,
dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell,
melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.
2.5. A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők
beiratkozásakor javasolt, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi
készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm.
rendeletben foglalt szabályok betartásáról.
2.6. Javasoljuk az online beiratkozás lehetőségének biztosítását, elkerülve ezzel a sorban
állás kialakulását. Amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a tanulók,
képzésben részt vevők beiratkozását ütemezni szükséges.
2.7. Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát
szükséges a szakképző intézménynek alkalmaznia, de speciális esetekben, különösen a
2.2. pontban foglalt esetben indokolt lehet az online oktatási mód részbeni
alkalmazása is.
2.8. Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű
betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása
3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános
higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a
szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a
gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres
védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása
esetében ajánlott.
3.2. A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése
lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a
zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
3.3. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni
védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a
gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
3.4. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az
általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.
3.5. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be
kell tartani.
3.6. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű
betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói
csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

4. A számonkérés, beszámolás rendje
4.1. A szóbeli számonkérés napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre
tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok
betartását.
4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges.
Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az
írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés
szabályok betartásával.

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató
vehet részt.
4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság
nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság
tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a
munkafelületeken és a segédeszközökön.

5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok
5.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél,
valamint időszakonként a pretriázsolás és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú
melléklet) és testhőmérés – szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal el kell
különíteni.
5.2. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató
tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
5.3. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a
megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A
kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen
tartózkodik és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező.
A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és
illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás
szabályait.
5.4. Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át célszerű üresen fenntartani, elkülönítési és
hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és
kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a
zsúfoltság elkerülése érdekében.
5.5. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A
közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és
rendszeres utántöltése.
5.6. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak
megfelelően kell megszervezni.
5.7. Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével
az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján a
szükséges azonnali intézkedések megtétele.

6. Tanévnyitók, illetve egyéb rendezvények megtartására vonatkozó
ajánlások
6.1. A tanévnyitó rendezvényeket – lehetőség szerint a szabadban – úgy szükséges
megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A
lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter)
betartására.
6.2. A zárt térben megrendezésre kerülő tanévnyitó rendezvényeken maszk használata
kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5
méter távolság, a maszk viselése javasolt.
6.3. A tanulói létszám és az 500 fős korlát figyelembevételével több tanévnyitó rendezvény
is tartható intézményenként, illetve a rendezvény online közvetítése is javasolható.
6.4. A zárt térben történő programoknál a maszk használata kötelező, amennyiben a 1,5
méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság
tartható, a maszk viselése ajánlott.
6.5. A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.
6.6. A táborokat a területileg illetékes járványügyi hatóság részére be kell jelenteni, a
szervezés körülményeiről egyeztetni szükséges.

7. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata
7.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket
nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.
7.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos
tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres
védőtávolság folyamatos betartására.
7.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél
kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen.
7.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható
feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.
7.5. A szakképző intézmény kezelésében található vízforgatós medencék vizének
kezelésére vonatkozó előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint)
szükséges az NNK irányadó útmutatása alapján.
7.6. A zárt medenceterek és pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt.
7.7. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai
állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön
figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

1. számú melléklet
TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a
tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei
vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
• köhögés;
• nehézlégzés, légszomj;
• láz;
• hidegrázás;
• izomfájdalom;
• torokfájás;
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:
• émelygés,
• hányás és/vagy
• hasmenés.
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát,
és kövesse az utasításait.

2. számú melléklet
Amennyiben a szakképző intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja
alkalmazni, az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek:
1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
• láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
• fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
• száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
• torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
• émelygés, hányás, hasmenés?
2. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő
beteggel?
3. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági
karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
4. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
5. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése,
légszomja volt?
Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.

Forrás: NSZFH