Ugrás a fő tartalomra

1138 Budapest, Váci út 179-183


+36-1/585-8180

Széchenyi 2020

Karrier


Összes karrierlehetőség

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum gazdasági vezető

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 26. § (5) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum gazdasági vezető munkakör ellátására.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
Iskola címe 1138 Budapest, Váci út 179-183.
Honlap https://gszc.hu
E-mail cím varga.csaba@gszc.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama

Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege Teljes munkaidő
Munkavégzés helye 1138 Budapest, Váci út 179-183.
Feladat típusa Gazdasági vezető
Illetmény

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

Elvárt képzettség
 • A gazdasági vezetőnek rendelkeznie kell a felsőoktatásban szerzett végzettséggel, és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel,
 • A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum SZMSZ és a Vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályzata szerint,
Feladata
 • szakképzési centrum más szervezeti egységeihez és az intézményekhez beosztott, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyeknek iránymutatást ad,
 • előkészíti, és a kancellárnak előterjeszti az intézményenkénti bontást is megjelenítő költségvetési tervet,
 • ellenőrzi a pénzügyi tervezést, a pénzgazdálkodást, a számvitel szervezését, valamint a vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenységet,
 • szervezi és ellenőrzi a gazdasági és pénzügyi tervezést és az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszert, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitelt,
 • irányítja az intézményekre lebontott költségvetés felhasználását, folyamatos költségfigyelést végez,
 • felelős a mérleg, költségvetési beszámolójelentések és a feladatkörét érintő adatszolgáltatások valódiságáért, helyességéért, teljeskörűségéért, és azok határidőben történő elkészítéséért,
 • kialakítja és betartja a szakképzési centrum számviteli, elszámolási, vagyonnyilvántartási és bizonylati rendjét, különös tekintettel a vagyonvédelemre, gondoskodik a gazdálkodás eredményeinek folyamatos elemzéséről és értékeléséről, valamint biztosítja a hatékony, ésszerű és takarékos gazdálkodást,
 • koordinálja a beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolítását,
 • ellenőrzi és összehangolja az intézmények pályázati tevékenységével kapcsolatos gazdasági és pénzügyi feladatokat,
 • pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrzi az intézmények által összeállított pályázati dokumentációkat,
 • gondoskodik a nyertes pályázatok nyilvántartásáról, ellenőrzi a pénzügyi teljesítéseket,
 • gondoskodik a pályázatok adatainak a jogszabályban előírt módon történő nyilvánosságra hozataláról,
 • ellátja az Európai Uniós programok és támogatási szerződések végrehajtásával kapcsolatos költségvetési, pénzügyi és számviteli feladatokat,
 • figyelemmel kíséri a gazdasági szabályzók törvényi és rendeletei szabályozását, ellátja gazdasági jellegű kérdésekben a szakképzési centrum számviteli törvényben és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott képviseletét,
 • kialakítja és ellenőrzi az ellenjegyzési és érvényesítési jogköröket, valamint ellenőrzi a kancellár által átadott kötelezettségvállalási, utalványozási és szakmai teljesítésigazolási jogkörök gyakorlását,
 • megszervezi a pénzügyi és számviteli nyilvántartások vezetését,
 • gondoskodik a szakképzési centrum pénzügyi kötelezettségeinek és követeléseinek nyilvántartásáról,
 • gondoskodik a szakképzési centrum pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséről és követeléseinek érvényesítéséről,
 • megtervezi az intézmények bevételének felhasználását a szabad kapacitás terhére,
 • a gazdálkodás eredményeiről, a források felhasználásáról, a kezelésre átadott vagyon alakulásáról beszámolót készít a fenntartó részére,
 • elvégzi a térítési díj és a tandíj megállapítását, amelyet a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létrejötte előtt állapít meg,
 • a térítési díj és a tandíj mértékéről tájékoztatja a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt,
 • kancellári jóváhagyásra előkészíti a költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási és üzemeltetési feladatok szakszerű ellátásához kapcsolódó, különösen a kötelezettségvállalásra, pénzkezelésre, bizonylati ügyrendre vonatkozó belső szabályozó dokumentumokat, szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és felülvizsgálatáról,
 • gondoskodik a kincstári, államháztartási és eseti adatszolgáltatások határidőben való elkészítéséről, közreműködik az irányító és a középirányító szerv által meghatározott jelentések elkészítésében,
 • intézkedésre jogosult a szakképzési centrumra és intézményeire vonatkozóan a szabályszerű gazdálkodás biztosítása érdekében a számvitel rendje és az ezzel kapcsolatos ügyvitel terén,
 • összeállítja és naprakészen tartja a szakképzési centrum vagyongazdálkodási tervét,
 • gondoskodik a vagyonnyilvántartás vezetéséről,
 • megszervezi a pénztár jogszabályok szerinti működtetését,
 • kidolgozza az anyaggazdálkodás rendjét, ellenőrzi a betartását,
 • megszervezi a leltározás végrehajtását és a selejtezést,
 • gondoskodik a személyi juttatások határidőben történő számfejtéséről és kifizetéséről, valamint ellenőrzéséről,
 • gondoskodik a kötelezettségvállalással járó, valamint a szolgáltatási, működési és felhalmozási bevételekkel kapcsolatos szerződések és megrendelések nyilvántartásáról,
 • megszervezi a számlázással, a munkaerő-gazdálkodással és a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,
 • gondoskodik a szakképzési centrum és az intézmények dolgozóinak és a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak munkabérének és egyéb járandóságainak számfejtéséről, utalásáról,
 • gondoskodik a személyi jövedelemadó-köteles kifizetésekről szóló nyilvántartás vezetéséről,
 • megszervezi az adó-, az egészségbiztosítási és a nyugdíjpénztári elszámolások, bevallások, jelentések határidőre történő elkészítését.
Előnyt jelent
 • a pályázati kiírásban megjelölt ellátandó munkaterületen, közoktatásban, vagy szakképzésben szerzett szakmai tapasztalat,
 • B2 típusú nyelvvizsga,
Leírás

A gazdasági vezető vezeti és ellenőrzi a szakképzési centrum gazdasági szervezetét. Gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört, biztosítja a kifizetések szabályszerűsége érdekében az érvényesítési, utalványozási tevékenységeket. A kancellár közvetlen irányítása mellett ellátja a szakképzési centrum és intézményei működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, számviteli, létszámgazdálkodási, valamint a műszaki üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, ezen feladatok tekintetében a gazdasági vezető ellenőrzési, tájékoztatási és beszámoltatási jogkörrel rendelkezik.

Betölthetőség időpontja 2022. augusztus 1.
Elbírálásának határideje 2022. július 31.
Jelentkezési határidő 2022. július 25.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • szakmai önéletrajz,
 • összefoglaló a vezetői tevékenységével kapcsolatos elképzelésekről,
 • a végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 A pályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a Budapesti Gépészeti szakképzési Centrum a pályázat elbírálásáig kezeli.

A munkakör betölthető: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés módja

A pályázatot kérjük elektronikus formában a varga.csaba@gszc.hu e-mail címre megküldeni.

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

További információk

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Csaba nyújt, a 06-1-585-8115-es telefonszámon, illetve varga.csaba@gszc.hu e -mail címen.

 

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt fájlok

BGéSZC_Gazdasági_Vezető_munakör_állashirdetése.pdf

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

MegosztásKIMIKK
Aeroplex Ltd.BKV Zrt.Fővárosi VízművekIvanics Csoport
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

   1138 Budapest, Váci út 179-183

  • Telefon: +36-1/585-8180

   E-mail: info@gszc.hu

   OM azonosító: 203031


  2024Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum