Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CII.törvény 33.§ (1) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján,
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre,
valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,
valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján.

1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név)Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
2. Székhely1138 Budapest, Váci út 179-183.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)1138 Budapest, Váci út 179-183.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36-1/585-8180
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36-1-585-82-19@mikrofax.hu
6. Központi elektronikus levélcíminfo@gszc.hu,
szakma@gszc.hu
7. A honlap URL-jehttps://www.gszc.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)https://gszc.hu/dokumentum/bgeszc-felugyelt-koltsegvetesi-szervek.pdf
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
10. Az ügyfélfogadás rendje
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. függeléke szerint:
Szervezeti és működési szabályzat
Szervezeti és működési szabályzat módosítás 2016.06.08.
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)https://gszc.hu/dokumentum/bgeszc-vezetoseg.pdf
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)https://gszc.hu/dokumentum/Felügyelt_költségvetési_szervek_összesítő.xlsx
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik-
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása-
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve-
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke-
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok-
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve-
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)-
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve-
1.6.  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervhttps://gszc.hu/dokumentum/bgeszc-felettes-felugyeleti-szervek-adatai-2019.pdf
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye-
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége-
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven-
3. *  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása-
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése-
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe-
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása-
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege-
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás-
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő-
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő-
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája-
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás-
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről-
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékeHallgatói adatok - KRÉTA Iskolai Alaprendszer

Foglalkoztatottak adatai - KIRA
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáiHallgatói adatok: személyes tanulmányi adatok

Foglalkoztatottak adatai: személyes-, munka- és pénzügyi adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módjahttps://gszc.hu/dokumentum/bgeszc_adatvedelmi_adatbiztonsagi_szabalyzata_2018.pdf
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségeihttps://gszc.hu/dokumentum/bgeszc_adatvedelmi_adatbiztonsagi_szabalyzata_2018.pdf
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei-
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása-
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja-
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye-
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje-
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)-
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai-
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)-
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói-
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága-
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje-
8. A testületi szerv üléseinek napirendje-
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása-
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása-
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)-
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza-
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok-
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota-
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától-
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól-
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhttps://gszc.hu/hirek/
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjehttps://gszc.hu/dokumentum/bgeszc-kozerdeku-adatok-megismeres-igenyek-teljesitese-2019.pdf
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neveBGSZC Főigazgatóság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Postacím: 1138 Budapest, Váci út 179-183.
Telefonszám: +36-1/585-8180
E-mail cím: info@gszc.hu,
szakma@gszc.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neveDr. Hosszú Károly
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataihttps://gszc.hu/dokumentum/osszegzes_Ellenjegyzett_Katona_tet_I-II.pdf
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek-
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél-
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása-
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai-
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai-
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk-
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukhttps://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_2016.évről_szóló_éves_statisztikai_összegezés.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_2017.évről_szóló_éves_statisztikai_összegezés.pdf
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseihttps://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_ELEMI_KTGVETES_2017_EV.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/bgeszc_elemi_koltsegvetes_2018_ÉV.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_ELEMI_KTGVETES_2019.I.pdf
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolókhttps://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_EVES_BESZAMOLO_2016_EV.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/bgeszc_koltsegvetesi_beszamolo_2017_ÉV.pdf
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve-
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja-
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege-
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye-
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelhttps://gszc.hu/dokumentum/5MFtfelettiszerződések2016év.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/5MFtfelettiszerződések2017év.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/5MFtfelettiszerződések2018év.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/100MFtfelettiszerződések2018év.pdf
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.-
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)-
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei-
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekrőlhttps://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_2016_ÉVI_KÖZBESZERZÉSITERV.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_2017_ÉVI_KÖZBESZERZÉSITERV.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/BGSZC_2018_ÉVI_KÖZBESZERZÉSITERV.pdf
https://gszc.hu/dokumentum/bgeszc_2018_evi_kozbeszerzesi_terv_modositasa.pdf

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A weboldalon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás